Kampania „Stop pożarom traw 2022” w cieniu tragedii

zdjęcie poglądowe

Wczesna wiosna to czas, w którym  następuje znaczny  wzrost  liczby pożarów na nieużytkach rolnych oraz łąkach. Spowodowane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. 15 marca odnotowano w województwie śląskim, a tym samym w powiecie cieszyńskim pierwszą ofiarę śmiertelną pożaru trawy – informują strażacy.

Przed godziną 13:00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP wpłynęło zgłoszenie dotyczące pożaru trawy na działce w miejscowości Mnich przy ul. Reja.  Po dojeździe na miejsce zastępów straży pożarnej zabezpieczono teren działania. W wyniku przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono pożar traw na powierzchni 10a. Działania zastępów PSP i OSP polegały na podaniu prądów wody na palącą się sucha trawę. W trakcie akcji gaśniczej natrafiono na ciało 83-letniego mężczyzny. Ze względu na odniesione obrażenia odstąpiono od udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej.

W społeczeństwie panuje błędne przekonanie, że wypalanie traw spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, oraz użyźnia glebę. Wysuszona roślinność jest bardzo dobrym materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością społeczeństwa skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Zazwyczaj osoby, które podejmują się wypalania traw, są przekonane, że mają kontrolę nad sytuacją i w razie potrzeby, w porę zareagują.  Na ogół jednak jest inaczej, tracą kontrolę na żywiołem i proces wypalania, może doprowadzić do tragedii. W przypadku raptownej zmiany kierunku wiatru, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania gospodarcze, niejednokrotnie trawiąc dorobek całego ludzkiego życia, bezpowrotnie niszcząc faunę i florę. Mogą one rów­nież stanowić  bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Gaszenie pożarów traw z uwagi na ich charakter i zazwyczaj pokaźne rozmiary bardzo często angażuje dużą liczbę strażaków, którzy w tym czasie mogą być potrzebni w zdarzeniach, gdzie bezpośrednio zagrożone jest życie i mienie ludzkie. Poprzez lekkomyślne zachowania osób wypalających trawy, może mieć miejsce sytuacja, w której, strażacy nie dojadą na czas do miejsca, w którym będą bardzo potrzebni.

2021 rok – 2.370 pożarów o łącznej powierzchni ponad 400 ha. 6 osób rannych ( w tym 1 dziecko).
2020 rok – 4.322 pożary, o łącznej powierzchni ponad 1200 ha. 2 osoby ranne. 1 ofiara śmiertelna.
2019 rok – 5.755 pożarów, o łącznej powierzchni ponad 1600 ha. 3 osoby ranne. 4 ofiary śmiertelne.
2018 rok – 5.292 pożary, o łącznej powierzchni ponad 1700 ha. 8 osób rannych ( w tym 2 dzieci). 1 ofiara śmiertelna.
2017 rok – 5.520 pożarów, o łącznej powierzchni ponad 1600 ha. 8 osób rannych ( w tym 1 dziecko).

Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione, o tym, że postępowanie takie jest zakazane mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131 pkt. 12: „Kto (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary… – podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.); „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018 r., poz. 618 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

Za wypalanie traw oprócz kar nakładanych przez policję czy prokuraturę, mogą grozić także kary nakładane przez Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Państwowa Straż Pożarna prowadzi kampanię „STOP POŻAROM TRAW”, która ma na celu zmniejszenie liczby pożarów traw oraz podniesienie świadomości ludzi w zakresie zagrożeń związanych z podpalaniem nieużytków rolnych. W ramach kampanii „STOP pożarom traw” została również uruchomiona strona internetowa http://www.stoppozaromtraw.pl/  – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji oraz pobrać materiały.

źródło: KP PSP w Cieszynie

Exit mobile version